a
Over de voetbalacademie

De Voetbal Academie is opgericht door Daan Koerhuis en heeft zijn eerste trainingen gehad in september 2008. De Voetbal Academie doet dit in
samenwerking met voetbal vereniging Wijhe’92. Aanleiding voor de oprichting
is het enthousiasme dat leeft bij zowel Daan Koerhuis als bij voetbalvereniging Wijhe’92 om voetballers op te leiden.

Nieuwsbrief
Vul hier je mailadres in om de nieuwsbrief te ontvangen

  Volg De Voetbal Academie
  Tel: 06 236 552 44
  Mail: info@devoetbalacademie.nl
  Locatie: Wijhe
  Top
   

  Aanmeldformulier voetbaldagen

  Aanmeldformulier voetbaldagen

  Voetbaldagen 2024 zitten VOL
  Spelers die nu nog aangemeld worden komen op de wachtlijst.

  Soms blijft de aanmelding hangen en krijg je geen bevestiging in beeld. Achter de schermen komt de aanmelding wel goed binnen.   Bij het aanmelden van dit formulier ga je akkoord met de algemene voorwaarden van De Voetbal Academie. De voorwaarden zijn terug te vinden via deze link

  Algemene voorwaarden

  1. Definities
   Hieronder worden een aantal belangrijke termen uitgelicht,
   1.1 Opdrachtnemer: De Voetbal Academie Daan Koerhuis
   1.2 Opdrachtgever: de rechts- of natuurlijk persoon, met wie de overeenkomst
   strekkende tot het volgen van een opleiding is overeengekomen, dan wel voor wie (exclusief) materiaal wordt ontwikkeld, dan wel aan wie advies (op verzoek)
   wordt uitgebracht.
   1.3 Speler: de natuurlijke persoon (man of vrouw), die de opleiding feitelijk volgt.
   1.4 Offerte: de aanbieding van de opdrachtnemer, waarbij hij zich bereid verklaart
   in een bepaald geval of bij voorkomende gelegenheid enige zaak/dienst te leveren
   c.q te verrichten.
   1.5 Voorwaarden: de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van
   De Voetbal Academie
   2. Toepasselijkheid
   2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes en overeenkomsten, uitgevoerd, uitgebracht respectievelijk gesloten door de opdrachtnemer.
   2.2 Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door
   de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden
   slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen
   respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.
   2.3 Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door de opdrachtgever
   in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden
   van de opdrachtgever buiten toepassing.

   3. Aanmelding en inschrijving
   3.1 Aanmelding voor deelname aan een opleiding kan geschieden door inzending van het volledig ingevulde inschrijfformulier door de opdrachtgever naar de opdrachtnemer.
   3.2 Aanmelding dient zoveel mogelijk te geschieden vóór de daartoe gestelde inschrijftermijn. Met de inzending van dit inschrijfformulier geeft de opdrachtgever zich op voor deelname aan de opleiding waarvoor wordt ingeschreven.
   3.3 De aanmeldingen voor inschrijving worden door De Voetbal Academie geregistreerd op volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
   3.4 Aanmeldingen voor deelname die binnenkomen na het verstrijken van de inschrijftermijn ontvangen ook later bericht over hun inschrijving: gerealiseerd of op de wachtlijst.
   3.5 Binnen twee weken na inschrijving van de opleiding waarvoor is ingeschreven ontvangt de deelnemer de algemene informatie, het programma, een routebeschrijving en een factuur.
   3.6 Plaatsing op de wachtlijst voor een opleiding wordt eveneens tot maximaal 2 weken na het verstrijken van de inschrijftermijn bevestigd.
   3.7 De ingeschrevenen op een wachtlijst zullen in de volgorde van binnenkomst van de inschrijving benaderd worden.
   3.8 De prijzen van de opleidingen gelden, zoals die staan vermeld in de meest recente brochure of inschrijfformulier tenzij de prijzen zijn vastgesteld in een speciale overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
   4. Betaling
   4.1 De opdrachtnemer zal voor de deelname aan de opleiding dan wel een verstrekt advies of exclusief geconcipieerd opleidingsmateriaal een factuur zenden na inschrijving als bedoeld in artikel 3.
   4.2 Betaling van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen dient voor aanvang van de eerste training overgeschreven te zijn.
   4.3 Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn wordt aan de desbetreffende persoon een herinneringsfactuur gestuurd en zal een betalingstermijn van 7 dagen worden gehanteerd.
   4.4 De opdrachtnemer is gerechtigd een opdrachtgever te weigeren indien er een redelijk vermoeden bestaat dat deze niet tot betaling overgaat, tenzij de opdrachtgever zekerheid tot betaling verschaft. De opdrachtgever is bij dit redelijk vermoeden van non-betaling aansprakelijk voor zijn eigen schade, alsmede voor de schade van de opdrachtnemer.
   4.5 Zodra de opdrachtnemer een vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, komen alle kosten zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, ten laste van de opdrachtgever.
   4.6 In geval van faillissement, aanvrage van surséance van betaling van de opdrachtgever en stillegging of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever, is al hetgeen de opdrachtnemer van de opdrachtgever te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.
   5. Administratiekosten, verzuiming en annulering door opdrachtgever
   5.1 Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de opdrachtgever zich definitief ingeschreven voor deelname aan de opleiding waarvoor hij/ zij zich heeft opgegeven.
   5.2 Als een speler door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dan dient dit schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan de opdrachtgever.
   5.3 Bij annulering voor een opleiding is de volgende regeling van toepassing:
   5.3.1 Bij annulering vóór aanvang van een opleiding worden € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.
   5.3.2 Annulering tijdens de duur van de opleiding (totaal 15 trainingen) is mogelijk.
   Het verschuldigde lesgeld dient tot en met de beëindigingdatum van de 15 trainingen te worden voldaan.
   5.3.3 Bij verzuiming van een training vindt er eenmalig een inhaal les plaats. Wanneer iemand meer dan één keer afwezig is geweest vinden er geen extra inhaal lessen meer plaats.
   5.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, geplande opleidingen uit te stellen o.a. in verband met een naar het oordeel van de opdrachtnemer te gering aantal deelnemers.
   6. Annulering door de opdrachtnemer
   6.1 De opdrachtgevers dan wel spelers zullen zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte worden gebracht.
   6.2 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de opleiding te annuleren tot uiterlijk een week voor de aanvangsdatum van de betreffende opleiding.
   6.3 De opdrachtnemer zal bij annulering het door de opdrachtgever betaalde opleidingsgeld retourneren.
   6.4 Indien mogelijk worden de reeds ingeschreven spelers, wanneer zij dit wensen, ingedeeld bij een opleiding met een andere begindatum. In dit geval vindt er geen retournering van het opleidingsgeld plaats.
   6.5 De opdrachtnemer doet zijn uiterste best om een vervangende trainingsdag te plannen wanneer er sprake is van annulering van een training door opdrachtnemer tijdens het leerplan.
   7. Kleding/ materiaal
   De kleding blijft na het volgen van de opleiding eigendom van De Voetbal Academie. Na afloop van de laatste training zullen alle kledingstukken worden ingeleverd. Het volledige copyright (auteursrecht) van het materiaal berust bij de uitgever. Hoewel er alles aan gedaan is fouten en onjuiste informatie in deze opleiding te vermijden, kan opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van het (onoordeelkundig) toepassen van de informatie.
  2. Vervanging trainer(s)De opdrachtnemer behoudt te allen tijde de vrijheid trainer(s), door haar met de uitvoering van de opleiding belast, te vervangen door andere trainer(s).
   9. Klachten
   9.1 De opdrachtgever dient klachten over de uitvoering van de opleiding en/of de met de opleiding samenhangende administratieve procedures respectievelijk het materiaal c.q. advies binnen een week na constatering van de gebreken te richten aan:

   

  Daan Koerhuis
  Wijhezicht 41
  8131 DM   Wijhe
  info@devoetbalacademie.nl
  9.2 Rechten voortvloeiende uit klachten die later dan laatstgemeld tijdstip aan de opdrachtnemer worden gericht, zijn vervallen en worden niet in behandeling genomen.

  10 Aansprakelijkheid

  10.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de opleiding, de annulering door de opdrachtnemer, het handelen of nalaten van haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege de opdrachtnemer tewerk zijn gesteld of van wiens diensten door de opdrachtnemer gebruik is gemaakt, tenzij aan de opdrachtnemer opzet of grove schuld kan worden verweten.
  10.2 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de overeenkomst die is gesloten en/of de diensten die ten behoeve van een opdrachtgever worden of zijn verricht door de opdrachtnemer, haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege de opdrachtnemer tewerk zijn gesteld of van wiens diensten de opdrachtnemer gebruik is gemaakt, tenzij aan de opdrachtnemer opzet of grove schuld kan worden verweten.
  10.3 Hoewel bij de samenstelling van de brochures en het opleidingsmateriaal de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor juistheid en/of volledigheid van (specifieke) informatie en (druk)fouten niet worden ingestaan en aanvaardt de opdrachtnemer hiervoor geen aansprakelijkheid.

  11 Overig

  De Voetbal Academie is te gast bij voetbalclub Wijhe´92 (gastheer). Dit houdt in dat de jeugdspeler zich correct dient te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Bij het niet naleven van de gedragsregels kan de jeugdspeler geschorst of verwijderd worden van De Voetbal Academie. In dit geval vindt er geen retournering van het opleidingsgeld plaats.